توجه     توجه 
به منظور حفظ حقوق مالکین ، 
خریداران و مستاجرین واحدهای صنعتی، نسبت به هر گونه خرید و فروش و اجاره واحد صنعتی با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس اقدام فرمایید.