گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال 93
1- حریق عملیاتی 2 مورد
2- حریق رفت و برگشت 4 مورد
3- حادثه نجات امداد 3 عدد
4- مجروح 2 نفر
5 شهرک شناسی  22 مورد
6- بازدید شیرهای هیدرانت   21 مورد
7- بازدید چنکل ها   2 مورد
8- حریق آزمایشی   5 مورد